Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují způsob prodeje strojů a zařízení společností David Vondrák (dále jen „vdbid.com“). Tyto Aukce probíhají formou obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi strojů a zařízení a tyto všeobecné obchodní podmínky jsou současně podmínkami této soutěže. Vydavatelem těchto všeobecných obchodních podmínek a vyhlašovatelem soutěže je vdbid.com
Pokud mezi vdbid.com a zákazníkem existuje smlouva nebo více než jedna smlouva, jsou tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti vdbid.com součástí uvedené smlouvy (smluv) a jsou použitelné, pokud nejsou uzavřeny dohody o opaku.
Veškeré obchodní podmínky Zákazníka nebo jakákoli ustanovení Zákazníka, která mění smlouvu, jsou tímto předmětem námitky; jsou účinné pouze tehdy, pokud vdbid.com souhlasí s jejich písemným zařazením.

Článek č. 1 Vymezení pojmů

„Umístění” je místo, kde se nacházejí stroje a zařízení, která jsou nabízena k prodeji v Aukci

„zařízením“ se rozumí nové nebo použité stroje a zařízení, které je nabízeno k prodeji v Aukci.

„Aukce“ je obchodní veřejná soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi jednotlivých zařízení (ve smyslu 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) uvedených v Nabídce strojů a zařízení určených k prodeji. Předmětem smlouvy je koupě příslušného stroje a zařízení za nejvyšší kupní cenu navrženou Účastníky aukce.

 Obchodní veřejná soutěž se koná formou Elektronické aukce na internetových stránkách www.vdbid.com.

 „Nabídka zařízení“ je seznam strojů, zařízení a vybavení nabízených k prodeji formou Aukce. Tento seznam je zveřejněn na internetových stránkách www.vdbid.com.

„Karta zařízení“ je souhrn informací vztahujících se ke konkrétnímu zařízení, má elektronickou podobu a je umístěna na internetových stránkách www.vdbid.com. Obsahem karty jsou technické údaje o zařízení, popis jeho technického stavu, Vyvolávací cena a termín Aukce.

„Vyvolávací cenou“ se rozumí cena, za níž je zařízení nabídnuto v Aukci a současně je spodní hranicí pro podávání finančních nabídek Účastníků aukce.

„Kupní cenou“ se rozumí cena, kterou Vítězný účastník aukce nabídl v Aukci za koupi zařízení a prodávající ji dle těchto všeobecných obchodních podmínek potvrdil.

 „zákazník“ je fyzická osoba nebo právnická osoba, které na základě její žádosti společnost vdbid.com vytvořila vlastní uživatelský účet a tím jí umožnila účastnit se Aukce.

 „Účastníkem aukce“ se rozumí zákazník, který podal nabídku na Kupní cenu nabízeného zařízení.

„Vítězným účastníkem aukce“ se rozumí Registrovaný dražitel, který podal nabídku na

Kupní cenu nabízeného zařízení, a tato nabídka do ukončení aukce nebyla překonána jiným Účastníkem aukce.

„Pokyny pro převzetí“ se rozumí e-mailová zpráva Vítěznému účastníkovi aukce obsahující sdělení o tom, za jakou částku bylo dané zařízení vydraženo a jakým způsobem je Vítězný účastník aukce povinen uhradit Kupní cenu spolu se všemi poplatky a jakým způsobem je povinen si toto zařízení převzít.

„Prodávajícím“ se rozumí vlastník zařízení, který zařízení nabízí k prodeji prostřednictvím aukce na internetových stránkách www.vdbid.com.

„Kupujícím“ se rozumí vítězný účastník aukce, který splní podmínky dle těchto VOP.

Článek č. 2 Registrace

(1) Zákazníci, kteří chtějí využívat online služby vdbid.com, se k těmto službám musí zaregistrovat. Za tímto účelem zákazník pravdivě poskytne požadované informace v registračním formuláři a poskytne identifikaci prostřednictvím úředního dokladu totožnosti. Zákazník se tímto zaváže, že informace, které poskytuje, jsou pravdivé a úplné. Zákazník je povinen neprodleně informovat společnost vdbid.com o všech změnách poskytnutých údajů.
(2) Během procesu registrace zákazník vybere identifikační jméno. Název nesmí porušovat žádná práva třetích stran, zejména práva na pojmenování nebo ochrannou známku, a nesmí porušovat společenskou slušnost. Zákazník je povinen neprodleně informovat společnost vdbid.com, pokud má důvodné podezření, že uložené údaje jsou zneužívány třetími stranami.
(3) Pokud je zákazník registrován zástupcem, je vdbid.com oprávněn požadovat důkaz o moci zastupování. vdbid.com určí specifika týkající se důkazu o moci zastoupení.
(4) Přijetím registrace společností vdbid.com bude mezi společností vdbid.com a Zákazníkem uzavřena rámcová smlouva o uzavírání smluv a plnění smluv v souladu se specifiky těchto všeobecných obchodních podmínek společnosti vdbid.com.
(5) Přijetím každé jednotlivé objednávky vznikla smlouva mezi vdbid.com a Zákazníkem na základě podmínek objednávky a těchto všeobecných obchodních podmínek vdbid.com, pokud není v jednotlivém případě dohodnut opak. Neexistuje nárok Zákazníka na přijetí objednávek nebo umístění objektů na platformu vdbid.com. vdbid.com si vyhrazuje právo odmítnout umístění objektu na platformu vdbid.com.

Článek č. 2 Nabídka

1. Zájemci o zařízení zveřejněná v Nabídce mají možnost si tato zařízení nezávazně prohlédnout na místě „Umístění zařízení“ v době od zveřejnění zařízení do dne konání Aukce. Prohlídky zařízení se mohou uskutečnit pouze po předchozí dohodě s příslušnými pracovníky e-mailem

2. vdbid.com si vyhrazuje právo vyřadit zařízení z Nabídky zařízení bez udání důvodu, a to kdykoliv od jeho zařazení do Nabídky zařízení do okamžiku zahájení aukce. Vyjmutím zařízení z Nabídky zařízení nevzniká zákazníkům ani třetím osobám nárok na jakoukoliv finanční náhradu.

Článek č. 3

Prodej zařízení v Aukci

1. Aukce probíhá na internetových stránkách www.vdbid.com a nakupovat zařízení v Aukci jsou oprávněni pouze registrovaní zákazníci.

2. Má se za to, že zájemci o nabízená zařízení se dostatečně seznámili s těmito zařízeními a své finanční nabídky podávají s vědomím, že znají dobře technický a právní stav těchto zařízení.

3. Nabídka zařízení začíná zveřejněním nebo ve stanovený den a čas pro danou Aukci, je zveřejněna na internetových stránkách www.vdbid.com

4. Zákazníci mají možnost podávat své návrhy na uzavření smlouvy v průběhu konání Aukce formou podání nabídky na Kupní cenu. Podá-li Účastník aukce nabídku na Kupní cenu zařízení, pak souhlasí se všemi ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a je touto nabídkou vázán a nemůže ji již vzít zpět. Má se za to, že okamžikem podání nabídky předložil Účastník aukce závazný a neodvolatelný návrh na Kupní cenu.

5. Vítěznému účastníku aukce bude neprodleně po ukončení celé Aukce zaslán e-mail obsahující seznam zařízení, u nichž nabídl tento Účastník aukce nejvyšší Kupní cenu.

6. Výsledky Aukce jsou platné v okamžiku, kdy vdbid.com zašle Vítěznému účastníku aukce Pokyny pro převzetí zařízení.

7. Vítězný účastník, kterému vdbid.com zaslala Pokyny pro převzetí zařízení nebo mu je zpřístupnila, je oprávněn a současně povinen splnit podmínky uvedené v Pokynech pro převzetí zařízení, zaplatit Kupní cenu včetně všech poplatků uvedených ve všeobecných podmínkách a převzít zařízení v místě umístění za současného podepsání Protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy. Nesplnění některé z takových podmínek ze strany Vítězného účastníka, zakládá právo prodávajícímu odstoupit od prodeje předmětného zařízení.

8. Pokud Vítězný účastník nesplní některou ze svých povinností, není prodávající vůči Vítěznému účastníku ničím nadále vázána a může nabídnout předmět aukce v pořadí druhému Účastníku aukce, který podal nabídku na Kupní cenum, nebo vložit zařízení do nové aukce.

9. V případě, že si Vítězný účastník aukce (Účastník aukce) nevyzvedne zařízení ve stanovaném termínu má www.vdbid.com právo si účtovat za takto nedodržení lhůty, dodatečně smluvní pokutu, a to ve výši 1% z vysoutěžené ceny, minimálně 200€. Smluvní pokuta může být udělena opakovaně.

10. V případě, že Vítězný účastník odmítne zařízení bez závažného důvodu odebrat, může mu být udělena smluvní pokuta ve výši 10% kupní ceny zařízení minimálně však 1000€, případně mu může být odebrán přístup do systému internetových aukcí. Tímto není dotčeno právo na odměnu pro vdbid,com z vydražené ceny.

11. vdbid.com neodpovídá za škodu ani jinou újmu, která Účastníkovi aukce vznikla tím, že Aukce byla přerušena, neproběhla řádně či vůbec v důsledku výpadků nebo přetížení internetové sítě či z jiných důvodů zásahu vyšší moci.

12. vdbid.com neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti internetového aukčního systému jeho služby a zabezpečení. Je v zájmu vdbid.com poskytovat veškeré služby a funkce aukčního systému co možná v maximální kvalitě a úrovni.

13. vdbid.com nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského účtu nebo osobních dat Registrovaného dražitele třetí osobou. vdbid.com má právo považovat jakoukoliv osobu, která se přihlásí na internetových stránkách vdbid.com zadáním platných přihlašovacích údajů za Registrovaného dražitele, jemuž tyto přihlašovací údaje byly přiděleny.

14. vdbid.com neodpovídá za pravdivost a úplnost údajů uvedných v Kartě

zařízení nabízených zadavateli prostřednictvím aukčního systému, zejména údajů o množství, jakosti, užitných vlastností a vad zařízení

 Zákaz nabídek jinde
Po dobu trvání smlouvy je zmocniteli zakázáno nabízet předmět k nákupu jinde. Pokud hlavní povinný poruší výše uvedený zákaz, je povinen zaplatit vdbid.com náhradu škody v souladu se zákonnými ustanoveními.

vdbid.com je oprávněn zařízení zakoupit sám.

Článek č. 4 odměna

vdbid.com je oprávněna účtovat k vydraženému zařízení aukční poplatek hrazený Kupujícím. Výše aukčního poplatku ke každému zařízení je stanovena v návaznosti na dosaženou konečnou Kupní cenu, a to v následujících sazbách:

cena zařízení do 50.000,-€      poplatek 15% z kupní ceny

cena zařízení od 50.000,-€ do 500.000,-€       poplatek 7.500€ +9,5% z kupní ceny nad 50.000€

cena zařízení od 500.000,-€    poplatek 50.000€ +1% z kupní ceny nad 500.000€

UPOZORNĚNÍ: Veškeré náklady na dopravu a přípravu na dopravu z umístění, si hradí Kupující!

Společnost vdbid.com po připsání celé kupní ceny včetně administrativních poplatků na účet vdbid.com vyzve kupujícího k převzetí zařízení v místě umístění,

V případě exportu je prostřednictvím kauční faktury zadržena částka daně z příslušné faktury. Kauce je vrácena zákazníkovi, jakmile jsou nám doručeny veškeré dokumenty pro vývoz. Místo zdanění se řídí místem dodání (přenos dispoziční moci). Kauci je proto možné vrátit jenom tehdy, když vdbid.com převezme dodávku kupujícímu/příjemci

Článek č. 5

Závěrečná ustanovení

1. Aukce se neřídí zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ani zákonem č. 99/1963 Sb. Občanským soudním řádem, části VI, hlava IV (prodej movitých věcí v soudní dražbě) a tyto zákony se na tuto Aukci nevztahují. V případě, že se v těchto všeobecných obchodních podmínkách vyskytují pojmy shodné či obdobné s pojmy v těchto právních předpisech, mají pouze pracovní význam pro účely Aukce.

2. vdbid.com si vyhrazuje právo ve smyslu § 1774 Občanského zákoníku tyto všeobecné obchodní podmínky měnit nebo zrušit, přičemž změnu nebo zrušení je povinna zveřejnit stejným způsobem, kterým byly vyhlášeny tyto podmínky.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách www.vdbid.com

4. V případě, že by některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí všeobecných obchodních podmínek.