Jak to funguje

Jak to funguje:
Všechny známé informace se včetně cen objeví online. Prohlídka před aukcí je možná. Registrovaní zákazníci podávají své příhozy pod svými uživatelskými jmény veřejně a viditelně. Tak jako dražebník na živo vyvolává poprvé-podruhé-potřetí, tak i online je vždy dost času k dalšímu příhozu. Konec aukce je vždy automaticky upraven tak, aby poslední nabídka byla online ne méně než 5 minut. Po ukončení aukce obdrží kupující své faktury elektronicky nebo poštou a může po úplném zaplacení dle dohody vyzvednout položky.

1. Kdy si mohu prohlídnout aukční položky, které mne zajímají?

Přesné termíny prohlídek naleznete v každém popisu položky. Prohlídky jsou veřejné, bezplatné a konané v daných časech nebo na základě dohody, pokud je to možné.

2. Jak mohu vdbid.com používat?

Pokud se zajímáte o nějaký objekt/zařízení a chcete přihazovat, nebo nabídnout vlastní stroj k prodeji, je nutné se nejdříve zaregistrovat. To je bezplatné a nezávazné.

5. Přihazování a nákup

Jak se odlišuje podávání nabídek u prodejních forem aukce a obchodování?

Při aukci je krokování nabídek předem dané. Lze zde alternativně použít nabídkového agenta. Při obchodování je možné nabízet cenovou představu.

6. Jak mohu položku vydražit?

Aukce jsou klasickým instrumentem tvorby ceny v tržním hospodářství: platí nejvyšší nabídka – podmínky jsou pro všechny nabízející stejné. Nejprve se musíte jako zájemce přihlásit a nechat se zaregistrovat. Potom se můžete přihazováním účastnit aukce. Je-li Vaše nabídka v době příklepu nejvyšší, vytvoří se na základě našich obchodních podmínek kupní smlouva. Stáváte se automaticky vlastníkem položky, o čemž budete informován e-mailem. Vyzvednout si své vydražené položky můžete poté, co obdržíme kupní cenu (včetně provize a DPH) na naše konto a vy následně obdržíte od nás potvrzení k vyzvednutí.

7. Co je to příklep s výhradou?

Přiklepnuto s výhradou je v případě, že nejvyšší nabídka nedosáhla minimální ceny. Je-li udělen příklep s výhradou, nevzniká nárok na získání předmětu. Vdbid.com se v tomto případě spojí s prodávajícím, zda-li přeci jen tato nabídka nebude akceptovaná.

Jak dlouho je moje nabídka, na kterou jsem dostal příklep s výhradou, pro mne závazná?

V tomto případě je nabízející vázán svoji nabídkou sedm kalendářních dnů, po této době závaznost končí. Vdbid.com v této době prověří, zda-li se může uskutečnit prodej. Nezávisle na tom v podstatě existuje možnost, tuto pozici opět dát do aukce k získání vyšší nabídky.

8. Co je nabídkový agent?

Pravděpodobně nebudete mít možnost neustále během i několika týdnů trvající aukce kontrolovat aktuální stav a přihazovat. Nabízíme Vám našeho osobního nabídkového agenta. Je to v podstatě Váš osobní asistent, který v době Vaší nepřítomnosti převezme přihazování za Vás. Stanovíte mu Váš nejvyšší limit na položku a zbytek převezme nabídkový agent. Bude-li Vaše aktuální nabídka přehozena, nabídne agent automaticky vyšší nabídku v rozmezí, které jste mu definoval. A protože přiklep ze stejně vysokých nabídek obdrží ta, která přišla nejdřív, máte Vy s Vaším nabídkovým agentem vždy náskok.

9. Jaké náklady vznikají při příklepu?

Uváděné ceny jsou netto Eur, tedy bez prodejní provize a DPH. Pokud není u položky uvedena její hodnota, pak je odvislá od dosažené výše příklepu, :

<50.000,-€          15%

50.000 – 500.000,-€         10%

>500.000,-€        50.000,-€ + 1% z ceny nad 500.000,-€

Prodejní provizní dohody jsou možné a budou případně explicitně uvedeny. K přiklepnuté vydražené částce a k přirážkám se přidává aktuální DPH. Kupující z Evropské Unie mohou při uvedení svého DIČ nakupovat bez daně.

10. Proč končí aukce často později než je zveřejněno?

Každá aukce končí v podstatě v předem zveřejněném čase. Přijde-li ale v posledních pěti minutách dražby nabídka, prodlužuje se doba automaticky o dalších pět minut. Tento postup se uplatňuje tak dlouho, dokud se poslední nabídka neudrží celých pět minut jako nejvyšší. Mělo by to Vám jako zájemci usnadnit postup v citlivé fázi dražby. Vyloučí se tak komplikace vznikající časovým zpožděním Vaší reakce z daných technických skutečností (např. silný provoz na internetu, Váš přetížený provider atd.).

11. Kdy je proveden příklep u aukce / obchodování?

Přiklep v aukci je učiněn na konci aukce, pokud nejvyšší nabídka dosáhla či překročila minimální cenu. Pokud je učiněna nabídka v posledních pěti minutách aukce, posouvá se konce aukce o pět minut. Příklep je pak učiněn automaticky. U obchodování je příklep činěn manuálně. Prodávající má svobodu volby, kterou z příchozích nabídek nakonec využije.

12. Jak a kdy musím zaplatit?

Bezprostředně po příklepu je informován úspěšný nabízející. Splatnost platby je nejpozději k stanovenému termínu nebo při obdržení zaslané faktury.

13. Kdy si mohu vyzvednout vydraženou položku?

Položky si můžete vyzvednout pouze s od nás vystaveným potvrzením k vyzvednutí. Toto vystavujeme a poštou zasíláme ve chvíli, kdy přijde na naše konto celá hodnota faktury, daná kupní smlouvou včetně provize a DPH.

 Kdo je zodpovědný za demontáž a transport vydražených položek?

Každý kupující je zodpovědný za demontáž a přepravu jím vydražených položek. Nemůže-li či nechce-li kupující tyto činnosti provést sám, rádi mu doporučíme firmy jak pro demontáž, tak pro přepravu, které pak kupující pověří těmito úkoly sám.

14. Jak mohu stáhnout svoji nabídku?

Nabídky kupujícího jsou právě závazné a není možné je stáhnout! Podání nabídky není žádná hra. Bude-li jí udělen příklep, je prodej právoplatný.

 Prodej

Jakým způsobem mohu nabídnout moje zařízení přes vdbid.com?

Nový zákazník se musí nejprve zaregistrovat. Se získanými uživatelskými údaji se přihlásí do systému a jsou mu pod záložkou „Můj účet“ k dispozici nástroje pro zadávání. Vaše nabídka bude v seznamech zveřejněna se symbolem aukce/obchod. Při zadání položky k aukci se zavazujete k udělení exkluzivity vdbid.com.

Na co je potřeba si dát pozor při prodeji formou aukce?

* Vzniká exkluzivní právo prodeje pro vdbid.com, tzn. nesmíte zařízení jiným způsobem inzerovat nebo prodávat.

* Při dosažení či překročení Vámi stanovené minimální ceny následuje po uplynutí stanovené doby k ukončení aukce bez další konzultace automatické přiklepnutí.

* Pokud se nedosáhne Vámi stanovená minimální cena v době do ukončení aukce je možnost zprostředkovat další dojednání mezi nabízejícím a majitelem zařízení.

Na co je třeba si dát pozor při prodejní formě „obchodování“?

* Nevzniká právo exkluzivity prodeje pro vdbid.com. Můžete využívat i jiných způsobů prodeje. Při prodeji jinou cestou je žádoucí o tom informovat vdbid.com.

* Můžete uzavřít obchod, či-li Vaše zařízení prodat kterékoliv došlé nabídce, nezávisle na dosažení Vašich cenových představ.

Jak specifikuji cenu?

Potřebujete startovací a minimální cenu. Systém bude přijímat příhozy od startovací ceny. Vezměte na vědomí, že aukce, kde se příhozy překročí hranice minimální ceny budou automaticky přiklepnuty. Ceny nelze během aukce měnit.

Potřebuji fotografii stroje?

Ano, bez fotografie nebude zařízení zařazeno. Vyhrazujeme si, že budou nedostatečné popsaná zařízení deaktivována. Fotografie musí být k dispozici v formátu *.JPG .
Vkládejte pokud možno též anglický překlad. Můžete nahrát další dokumenty, například technické podrobnosti, potvrzení objednávky, plány, výkresy apod. Dodatečné informace usnadní posouzení vaší položky. Pokud se vyskytnou nějaké dotazy nebo nejasnosti týkající se nabídky, budete kontaktováni pracovníky vdbid.com.

Jakým způsobem mohu kontrolovat své aukce/nabídky?

Obdržíte ihned e-mail, pokud

* byla učiněna nabídka na Vámi nabízené položky (u aukcí i obchodování)

* aukce/nabídka byla úspěšná

* začíná lhůta pro aukce/nabídky s výhradou

* končí lhůta pro aukce/nabídky s výhradou bez úspěchu

* vypršela doba pro obchodování

* byl zaslán dotaz pro prodávajícího (obchodování)

* bylo zažádáno o prohlídku zařízení (obchodování)

Změny.

Změny lze zadávat pouze do doby, kdy není u pozice příhoz/nabídka. Změny v ceně nebo v čase ukončení aukce/obchodování po zveřejnění pozice již nejsou možné

Společnost vdbid.com si vyhrazuje právo na odmítnutí vámi nabízených položek nebo na stažení položek z prodeje.